El Grup

Per iniciativa d'un grup de mestres de Castelló, el 10 d'abril de 1986 es convocà una reunió dirigida a tot el professorat de totes les escoles de la província amb inquietuds informàtiques per veure el que s'estava fent, tant als centres com a nivell particular. Al CEP es van reunir un total de 33 mestres. Era el moment on la informàtica domèstica començava el seu ràpid avanç amb l'aparició dels primers ordinadors personals (PC).

Com a conseqüència d'aquesta primera reunió, el 13 de maig de 1986 es convoca a 10 mestres amb més experiència i s'acorda constituir el SEMINARI D'INFORMÀTICA D'E.G.B, adscrit al CEP (Centre de Professors) de Castelló, actual CEFIRE (Centre de Formació i Recursos) de Castelló. El Seminari d'Informàtica d'E.G.B va ser dels primers grups de treball que es constituïren a l'esmentat organisme.

A l'octubre de 1986 ja són 23 mestres (representant a 9 pobles de la província) els integrants del Seminari. Actualment està format per 13 mestres, quedant-ne encara 5 dels que van començar.

Durant el curs 90/91, el Seminari d'Informàtica d'E.G.B. passa a denominar-se SEMINARI D'INFORMÀTICA DE CASTELLÓ.

En les primeres reunions es fixaren els objectius fonamentals del nostre grup que, amb les oportunes adaptacions, han marcat l'evolució del Seminari. Els primers objectius van ser:

  1. La introducció en els centres escolars de la gestió informatitzada.
  2. La canalització d'experiències informàtiques a l'escola.
  3. L'organització de cursets d'introducció a la informàtica.

La dinàmica de treball s'estructurava en tres grups: A) Gestió de Centres, B) Programes Educatius i C) Coordinació i Recolzament.

Amb el pas del temps els objectius s'han modificat per tal d'adequar l'actuació del Seminari a la realitat del moment. Per exemple, quan la Generalitat Valenciana va fer seu l'objectiu d'informatitzar la gestió dels centres educatius, el Seminari d'Informàtica de Castelló ja no es va plantejar l'objectiu d'introduir a les escoles la gestió informatitzada, però vam continuar donant suport en aquest aspecte.


Actualment els nostres objectius són:
  1. Continuar amb la tasca que duem a terme des de fa més de 30 anys, centrada bàsicament en el desenvolupament de projectes educatius fonamentats en l'ús de la informàtica i de les noves tecnologies.
  2. Col·laborar en l'assessorament informàtic i en el desenvolupament de projectes conjunts amb tots aquells centres educatius i institucions que ens ho demanen.
  3. Participar en activitats i convocatòries específiques (premis, concursos, etc…) que des de les institucions educatives es programen.