LA UNESCO RECOMANA L'ÚS DE MATERIALS OBERTS A L'EDUACIÓ


Recentment la UNESCO i el Commonwalth of Learning (COL) han recomant en un document adreçat a governs, universitats i altres entitats, la utilització d'Open Educational Resources (OER) en tots els aspectes de la vida, des de l'entreteniment fins l'eduació...


http://fraterneo.blogspot.com/2011/11/unesco-recomienda-el-uso-de-materiales.html

Segueix per Correu Electrònic