FREINET A TRAVÉS DE LES TIC EN EDUCACIÓ ESPECIAL


Correspondència Interescolar és un projecte col·laboratiu en el que alumnes amb necessitats educatives especials de diferents centres d’educació especial valencians podran conéixer-se, comunicar-se i connectar-se entre ells a través de les TIC. L’objectiu fonamental del projecte és que els alumnes desenvolupen habilitats comunicatives y sociopersonals a través dels diferents mitjans d’intercomunicació que possibiliten les noves tecnologies, desenvolupant així també la seua competència i identitat digital.

Per saber el què i el com del projecte, entreu al següent enllaç:

CORRESPONDÈNCIA INTERESCOLAR

Segueix per Correu Electrònic